Zapis do newslettera
e-mail*

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera TICO

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Akademia Sztuki w Szczecinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie z siedzibą przy Placu Orła Białego 2, 70-562 Szczecin.
 2. Inspektor Ochrony Danych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych AS w Szczecinie, Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, e-mail: iod@akademiasztuki.eu
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia złożonego przy wykorzystaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT podmiotom świadczącym usługi na rzecz Akademii Sztuki w Szczecinie związane ze świadczona usługą, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Akademię Sztuki w Szczecinie.
 4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Akademia Sztuki w Szczecinie prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 7. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Akademię Sztuki w Szczecinie w celu świadczenia usługi udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez nadawcę będzie skutkować niemożliwością świadczenia usługi.
 8. W przypadku realizacji umowy na dostarczenie naszych produktów przez Pocztę Polską Pani/Pana dane zostaną jej przekazane w celu doręczenia zamówionych towarów.
 9. Wyrażam zgodę na przesyłanie w formie elektronicznej faktur VAT, duplikatów faktur VAT, faktur korygujących VAT, not obciążeniowo-księgowych innych dokumentów księgowych w przypadku zamówienia towaru.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o ochronie danych.